Start

Business Broker-network

Samozadowolenie jest największym zagrożeniem ustabilizowanych, dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Aby uniknąć tego zagrożenia muszą one prowadzić systematyczną politykę innowacyjną. Innowacje są uznawane obecnie za podstawowy warunek utrzymania i wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Żyjemy w czasach, kiedy praca umysłowa staje się ważniejsza i częściej wykonywana niż prace manualne. Aby sprostać wyzwaniom globalnego rynku, urzeczywistnić swoje idee potrzebna jest najpierw wiedza i informacja, a dopiero później właściwe narzędzia do ich fizycznej realizacji. Postęp technologiczny zmusza przedsiębiorców do podjęcia decyzji związanych z dalszym rozwojem, i doskonaleniem. Szybkość realizacji określonych zadań decyduje często o powodzeniu firmy na rynku. Wzrost innowacyjności jest obecnie kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy. Podejście wzrastającej wydajności i obniżenia kosztów przy wzrastających wymaganiach jakościowych Klientów końcowych jest w obecnych czasach wzrastającym ryzykiem i nie małym wezwaniem dla wszystkich pracowników firmy a w szczególności dla Działu Jakości i Rozwoju. W ciągle rozwijającym się świecie, na międzynarodowym rynku dokonuje się obecnie rewolucja w dziedzinie jakości. Jakość staje się jednym z podstawowych narzędzi w zakresie ekonomiki produkcji i walki o uzyskanie korzystnej pozycji na rynku w sytuacji istniejącej konkurencji.

 

 

Die Selbstzufriedenheit ist die größte Gefahr für die etablierten, gut funktionierenden Unternehmen. Um diese Gefahr zu vermeiden, müssen sie eine systematische Innovationspolitik führen. Innovationen stellen zur Zeit als Grundvoraussetzung der Aufrechterhaltung und Verstärkung der Unternehmensposition auf dem Markt dar.

 

Wir leben in Zeiten, wo die Kopfarbeit wichtiger wird und öfter ausgeführt wird, als die manuellen Tätigkeiten. Um den Herausforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden, seine Ideen zu verwirklichen, sind zunächst Wissen und Information notwendig, und erst dann die richtigen Werkzeuge für deren Umsetzung. Der technologische Fortschritt zwingt die Unternehmer zum Treffen von Entscheidungen im Hinblick auf die weitere Entwicklung und Perfektionierung. Die Schnelligkeit der Umsetzung bestimmter Aufgaben entscheidet oft über den Erfolg der Firma auf dem Markt. Die Steigerung der Innovativität ist zur Zeit der Schlüsselfaktor, der die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
Die Trends der steigenden Effizienz und Kostensenkung bei steigenden Qualitätsanforderungen der Endkunden stellen zur Zeit ein steigendes Risiko und eine große Herausforderung für alle Unternehmensmitarbeiter, und insbesondere für die Qualitäts- und Entwicklungsabteilung dar.
In der sich kontinuierlich entwickelnden Welt, auf dem internationalen Markt, findet zur Zeit eine Revolution im Qualitätswesen statt.
Die Qualität wird zu einem der Grundwerkzeuge im Bereich der Produktionsökonomik und des Wettkampfes um die Erzielung einer günstigen Marktposition in der Situation des bestehenden Wettbewerbs.